Udmeldelse af folkekirken

Vi vil gøre opmærksom på følgende i den forbindelse:

 -Den danske Folkekirke er en medlemskirke.

 -Som medlem har man ret til at få foretaget kirkelige handlinger – dåb, bryllup, begravelse – i sin sognekirke og med medvirken af sognets præst.

 Denne ret fraskriver man sig ved udmeldelse.

 Derfor er det særdeles vigtigt, at du underretter familie og eventuelt andre nærtstående om udmeldelsen og konsekvensen heraf.

 

En anmodning om udmeldelse sendes til hover.sognvejle@km.dk

Kordegnen vil herefter kontakte den pågældende for at bekræfte identiteten.

Ny dåbsattest udstedes hvoraf det fremgår, at man ikke er medlem af folkekirken.

 Vi anbefaler herfra at en udmeldelse bør gennemtænkes og evt. snak med en af vores præster om de forskellige konsekvenser det har at blive udmeldt.

Ønsker du på et tidspunkt at blive genoptaget i Den danske Folkekirke, kan det ske ved henvendelse til én af folkekirkens præster.

Læs mere på www.folkekirken.dk/medlemskab